Opći uvjeti korištenja Lano Internet stranica

Opće informacije o trgovačkom društvu

Naziv: DELMINIUM d.o.o.
Sjedište: Đakovačka 58, 32284, Stari Mikanovci, Hrvatska
OIB: 07425690400

Služba za korisnike:

Opće odredbe

Tvrtka DELMINIUM d.o.o. (dalje u tekstu: “DM“) pruža online uslugu na World Wide Web mreži (Internetu) putem svojih Internet stranica na domeni lano.com.hr (https://lano.com.hr/).

Lano usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Ovi Opći uvjeti korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti“) propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike (dalje u tekstu: “Korisnici” ili “Korisnik“). Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije na Lano Internet stranicama Korisnici iskazuju da se slažu s ovim Uvjetima te pristaju na korištenje Lano usluge u skladu s njima. Pravo Korištenja Lano usluge osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Lano usluga se pruža putem Lano Internet stranica.

Bilo kakvo povezivanje s Lano sustavom i njegovo korištenje mimo Lano Internet stranica bez izričitog pismenog odobrenja DM je strogo zabranjeno. Ova zabrana se odnosi na sve strane, uključujući Korisnike i treće strane koji bi povezivanje s Lano sustavom i njegovo korištenje htjeli ostvariti, ili su već ostvarili, putem vlastitih Internet stranica, mobilnih aplikacija i/ili ostalih tehnologija.

Kršenje gore navedene zabrane nelegitimnog korištenja Lano sustava može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

DM zadržava pravo trenutno onemogućiti pristup Lano sustavu u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika i/ili treće strane koje krši gore navedenu zabranu ili koje DM, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u slučaju nepoštivanja Uvjeta korištenja.

DM pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da za svu robu i usluge koje se nalaze u distribuciji i prodaji putem Lano Internetskih stranica ima sklopljene ugovore o prodaji roba i usluga sa stvarnim davateljima tih usluga ili njihovim posrednicima u prodaji.

Cijene su izražene u kunama (HRK) i sadrže PDV te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Sjedište DM-a je u Starim Mikanovcima, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja Lano Internet stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Vinkovcima i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem Lano Internet stranica Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima u nadležnosti suda u Vinkovcima.

Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Lano Internet stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen kako zbog rutinskog održavanja Lano Internet stranica tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran DM.

Korisnik može svoje upite, komentare, prigovore i reklamacije poslati pismeno (poštom ili e-mailom), a DM će poslati pismeni odgovor (poštom ili e-mailom) u zakonskom roku.

Prihvaćanje Uvjeta

Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije na Lano Internet stranicama Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Uvjetima, kao i svim ostalim pravilima i uvjetima korištenja Lano Internet stranica.

Ako se Korisnik ne slaže s navedenim Uvjetima ili ako ima manje od 16 godina, upućuje se istog da ne koristi Lano Internet stranice.

Promjene Uvjeta

DM zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta te takve promjene stupaju na snagu danom objave na Lano Internet stranicama.

Stoga se savjetuje Korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavkom korištenja Lano Internet stranica ili nastavkom korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja i nakon objave novih promijenjenih Uvjeta, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

DM zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje i Lano uslugu odnosno bilo koji njezin dio, servise, Lano Internet stranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje Lano usluge.

DM ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja Lano Internet stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Uvjeta i pozitivnih zakonskih propisa.

Odgovornost

Korisnik Lano Internet stranice koristi isključivo na svoju osobnu odgovornost.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole DM-a te prihvaća da DM nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Ni u kojem slučaju DM neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja Lano Internet stranica, kao i za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja Lano Internet stranica.

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Lano Internet stranica te sve sa tim povezane troškove. Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

Uz prethodno navedene uvjete, DM neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na Lano Internet stranicama kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim DM od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom Lano Internet stranica od strane Korisnika.

Korisnici ne smiju putem Lano Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja DM-a, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Korisnik ne smije koristiti Lano Internet stranica za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.

Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Lano usluge.

Autorska prava

Lano Internet stranica privatno su vlasništvo DM-a. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem Lano usluge mora biti u skladu s ovim Uvjetima.

Povezivanje na Lano sustav i njegovo korištenje, što uključuje korištenje računalnih resursa na kojima se Lano sustav izvodi, mimo Lano Internet stranica bez izričitog pismenog odobrenja DM je strogo zabranjeno. U svrhu ostvarivanja povezivanja s Lano sustavom obratite se DM radi daljnjih informacija.

Svi materijali koji se nalaze na Lano Internet stranicama ekskluzivno su pravo DM-a ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način Lano Internet stranica bez izričitog odobrenja DM-a strogo je zabranjeno!

Kršenje ovih Uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Zabrana neovlaštenog raspolaganja

Zabranjuje se trećim osobama da bez izričitog pisanog ovlaštenja DM neovlašteno koriste programska rješenja DM.

Zabranjuje se trećim osobama stavljanje u promet ili posjedovanje u komercijalne svrhe bilo kojeg sredstva čija je jedina namjena olakšati neovlašteno uklanjanje ili osujećivanje rada tehničkog uređaja koji služi za zaštitu računalnog programa.

Postupanje suprotno naprijed navedenom rezultirat će podnošenjem odgovarajućih kaznenih prijava te sudskim postupcima sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te Direktivi Europskog parlamenta i vijeća o pravnoj zaštiti računalnih programa.

Registracija Korisnika – Korisnički račun

Za korištenje Lano usluge putem Lano Internet stranica Korisnik se može prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte i lozinke (zaporke) koje će navesti u postupku registracije Korisnika.

U postupku registracije Korisnika i otvaranja Korisničkog računa DM će od Korisnika prikupljati određene osobne podatke koji podliježu zaštiti osobnih podataka Korisnika. Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije na Lano Internet stranice, Korisnik daje privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu pružanja Lano usluge. Korisnik je obvezan u postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila navesti točne, potpune i važeće podatke. U postupku registracije nije dopušteno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, te podataka koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe. U slučaju kršenja ovih pravila DM ima pravo deaktivirati ili izbrisati Korisnički račun.

Aktivacijom korisničkog računa Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na Lano Internet stranicama.

DM zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja Korisničkog računa za koje je Korisnik registriran bez da Korisniku navodi razlog ukidanja ili uskraćivanja korištenja Korisničkog računa.

Zaštita osobnih podataka i sigurnost

DM se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke Korisnika. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.). DM se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka Korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o Korisniku, a koji su nužni za ispunjenje obveza. Svi osobni podaci Korisnika strogo se čuvaju i transferirani su TLS (Transport Layer Security ) protokolom te zbog toga ne mogu biti iskorišteni od strane trećih osoba.

DM neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke Korisnika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan evidentirati promijenjene osobne podatke na Lano Internet stranicama. U slučaju da Korisnik nije evidentirao promijenjene osobne podatke na Lano Internet stranicama, DM ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe, odnosno dostave.

Podatke koji se pristupom na Lano internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) DM ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti Lano Internet stranica i radi poboljšanja njihovih sadržaja i funkcionalnosti.

Cookies (“kolačići”) su informacije pohranjene na računalu Korisnika koje služe boljoj funkcionalnosti Lano Internet stranica. U standardnoj postavci, računalo Korisnika prihvaća cookiese, a ako ih Korisnik želi isključiti, više mu neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizirane početne stranice. DM se ne služi cookiesima za pohranu osobnih podataka, stoga je privatnost Korisnika zagarantirana.

DM će koristiti e-mail adresu Korisnika samo za postupak naručivanja i plaćanja Lano usluge.

Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na Lano Internet stranice.

Vrste i načini plaćanja

Plaćanje Lano usluga omogućeno je pouzećem, direktnom bankovnom uplatom i sljedećim kreditnim i debitnim bankovnim karticama: MasterCard, Maestro (samo za plaćanje uz jednokratni unos kartice), Visa i Diners.

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay logo

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

Sigurnosni programi

MasterCard® SecureCode™, Verified by Visa

Naručivanje i kupnja

Za naručivanje i kupnju putem Lano Internet stranica Korisnik prolazi sljedeće korake:

  1. Odabir artikala (vrsta, količina, itd.),
  2. Unos osobnih podataka za dostavu
  3. Provjera podataka o artiklu prije kupovine
  4. Odabir načina plaćanja (platna kartica, pouzećem, direktna bankovna uplata ili promocija)
  5. Plaćanje: unos podataka potrebnih za plaćanje (CorvusPay) – u slučaju plaćanja platnim karticama
  6. Potvrda o provedenom plaćanju (CorvusPay) – u slučaju plaćanja platnim karticama
  7. Preuzimanje potvrde kupnje i računa za izvršenu kupnju

Prigovori i Reklamacije

Svi prigovori i reklamacije mogu se slati u pisanom obliku poštom ili putem e-maila na:

  • DELMINIUM d.o.o., Đakovačka 58, 32284, Stari Mikanovci, Hrvatska, OIB: 07425690400, e-mail: info@lano.com.hr

×

Pozdrav!

Kliknite na Lano podršku u nastavku da biste čavrljali na WhatsAppu ili nam pošaljite e-poštu na: info@lano.com.hr

×